DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince - Can't Wait to Be With You

[Christopher Williams:]
(Fresh Prince)
(I can't wait to be with you, uh)
I can't wait to be with you (yeah)
I can't wait to see you (uh)
I can't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.