Billie Eilish - Bitches Broken Hearts

You can pretend you don't miss me (me)
You can pretend you don't care
All you wanna do is kiss me (me)
Oh what a shame I'm not there
You can pret...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.