Moses Pelham - Hartreim Saga

Die Hartreim Saga (die Hartreim Saga)
Die Hartreim Saga
Die Hartreim Saga (die Hartreim Saga)

Wenn ich abends einen sauf', irgendwo irgendwas kau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.