Cassandra Steen - Supermarkt Song

Ein Apfel und ein Ei, ist wie ein Dietrich und ein Schraubenschlüssel
Nichts wenn Du allergisch bist oder den Kitzel nicht brauchst
Während er die T...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.