Vega - Sag jetzt nichts

Damals hatt' ich ein Traum
Wie ich rausging, die Welt verbinden
Und dann ein halbes Leben brauchte, um mich selbst zu finden
War mit den Großen auf de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.