Pietro Lombardi - Mein Herz

Oh no
Yeah
Papa ist da
Hm hmm
Oh

Der Sinn in meinem Leben, der Grund warum ich kämpf
Ich danke dem da oben, denn er hat dich mir geschenkt
Da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.