Giovanni Zarrella - Senza te (Ohne dich)

Mhm, yeah
E ci penso sempre più
Und das, was ich will, bist du

È facile sbagliare
E poi buttare via
Due cuori innamorati
Che fa la gelosia
Ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.