Stadio - Sorprendimi

Sorprendimi
Con baci che non conosco ogni notte
Stupiscimi
E se alle volte poi cado ti prego
Sorreggimi, aiutami
A capire le cose del mondo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.