Borgeous - This Could Be Love (Dare X Tied Remix)

Close your eyes
I don't want to be alone tonight
Come alive
I've been looking for a chance to cross the line

I am not afraid
This could be love...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.