Bourgeous - Hold Up

Hold up, wait a minute
Let me put some smoke up in it
Hold up, wait a minute
Let me put some smoke up in it
Hold up, wait a minute
Let me put som...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.