DVBBS - Tsunami (Jump)

Chick, Let's go

Stuck in a daze I feel like I'm riding a wave
My life is a roller coaster inside of a maze (woo)
I hope it's a phase, spending aw...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.