Justin Quiles - Si Ella Quisiera

Conmigo bebió
Al otro día amaneció
Uooh, uooh
Al otro día amaneció)

Sola se levanta y el sol en la ventana
Después de haberlo hecho toda l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.