Dímelo Flow - Dinero Fácil

Siempre pendiente al money como Tony
Me está mirando raro, they actin' funny
Me quedo en el strip club until the morning
Pega to' el efectivo, back...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.