Santiano - Gott muss ein Seemann

Schau dich um diese Welt ist unsere
Lass die Angst und die Sorgen los
Hier bist du frei (frei) frei (frei) jede Fahrt
Ist wie ein neuer Tag
Halt d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.