Oonagh - Minne

Alle Helden vergehen
Die Zeiten verwehen
Nur das Lied unserer Ahnen bleibt

Alle Helden vergehen
Die Zeiten verwehen
Nur das Lied unserer Ahnen bleibt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.