Eminem - Jimmy Crack Corn

Jimmy can crack corn, but I don't care
My enemies crack corn, but I don't care
You can be black, white or albino, yeah
You can have corn rows inside y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.