Eminem - What the Beat

[DJ Clue]
Ha haaaaa... *echoes*

[Method Man]
Now...now...now...unnhhh..
Professional 2 s***...WHAT!
Staten Island up in this muthaf***a...
Mr....

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.