Eminem - Numb/Encore

Sh-sh-sh-shady
Aftermath, ha ha (G-G-G-G-G-Unit ha ha)

I've become so numb
Can I get an encore
Do you want more (more)

I've become so numb
C...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.