Eminem - Way I Am

Man, whatever
Dre just let it run
Ayo, turn the beat up a little bit
Ayo, this song is for anyone
Fuck it, just shut up and listen, ayo

I sit b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.