Nicki Minaj - Automatic

I can't control the way I'm movin my hips
Bet you never ever seen it like this
I'm a monster on the floor, I can't quit
No no it's automatic, it's aut...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.