Lil Wayne - Y.U.Mad

I am the female Weezy, this shit is easy
Pull up in that new-new, bitch get a squeegee
Yeah my flow sick yeah, yeah my flow queasy
Ha ha they were sle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.