Justin Bieber - One Love

Yeah, yeah, yeah, yeah

I won't let the night stand in my way yeah
I know what I want, I know what I get, yeah
I'm only here to find you, you
All...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.