Travis Scott - Maria I'm Drunk

Made it to LA, yeah
Finally in LA, yeah
Lookin' for the weed though
Tryna make my own dough
Callin' for Maria
Lost without Maria
Might dive in t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.