Justin Bieber - Christmas Eve

It's a holiday
Spend it with you baby
I think that I am in love this Christmas, yeah
Just hang your stockings on the fireplace
You know that Santa's c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.