Justin Bieber - Live My Life

Yo, yeah
Party Rock
RedFoo
Remix

I'm gonna live my life
No matter what, we party tonight
I'm gonna li-i-ive my life
I know that we gon' be al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.