Nicki Minaj - Letting Go

Hey yo Sean, you Mister Kingston

Dutty dutty dutty love love
I'm feeling like you letting go
Dutty dutty dutty love love
I'm feeling like you letting...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.