Sean Paul - Entertainment 2.0

Yessir! (Ey girl)
I'mma hit the club, hit the weed
Hit the Gin then hit then drank
Poppin' bottle, buy the bar
Before I came through I had to hit the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.