Meek Mill - All Eyes on You

Baby, is you drunk, is you had enough?
Are you here lookin' for love?
Got the club goin' crazy
All these bitches, but my eyes on you
Is you somebo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.