Mariah Carey - Up Out Of My Face

It's not chipped
We're not cracked
Oh, we're shattered
Eh, eh, eh
Oh na, na, na, na

I thought we had something special
We had something good
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.