Nicki Minaj - 2012

Oh oh
Jay Sean
Two, zero, one, two
Nicki Minaj
It's alright, oh it's alright

You know what they say
Life ain't always easy and everyday
We're...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.