2 Chainz - Realize

I'm on the cost pandemonium
Pick up the paper, custodian
This how Prince met Apollonia
Tryna fill up California kings
Hydrocodone with the Visine ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.