David Guetta - Hey Mama

Be my woman, girl, I'mma
Be your man
Be my woman, girl, I'll
Be your man

Yes I be your woman
Yes I be your baby
Yes I be whatever that you tel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.