Drake - Find your love

I'm more than just an option (hey, hey, hey)
Refuse to be forgotten (hey, hey, hey)
I took a chance with my heart (hey, hey, hey)
And I feel it tak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.