Rihanna - Too Good

Oh yeah, yeah, yeah
Oh yeah, yeah, yeah
Yeah, look

I don't know how to talk to you
I don't know how to ask you if you're okay
My friends always...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.