Drake - Rich as Fuck

Never talk to the cops, I don't speak pig latin
I turned the pen into a motherfucking Janet Jackson
Tell the bitches that be hatin' I ain't got no w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.