Eminem - Cleaning out my closet

Where's my snare?
I have no snare in my headphones
There you go
Yeah
Yo, yo

Have you ever been hated or discriminated against?
I have, I've be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.