Eminem - That's My N**** Fo' Real

Ugh, zee

I got wakin' haze, my customers hoes sleep with me
We have small beef, I still sell em o's for three fifty
They known when big beef, I'l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.