Julie Zenatti - Une Femme Qui Sommeille

couplet 1:
demande à la lune
si elle pleure encore
demande au soleil
s'il fait froid dehors
demande aux étoiles
qu'elles m'éclairent plus fort
qu'une ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.