Terrace Martin - 2 Minute Warning

Sometimes I feel lost like a runaway
Read over the dier
Reap while I stay
Getting Rich-ard like Pryor
Need to put the gun away
Cause I got priors
Its ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.