Lupe Fiasco - Body of Work

Closet full of bones
Just don't try to put'em back together
(Try to put'em back together)
And I'll just bite my tongue
So wear it like a scarlet lette...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.