Shaquille O'Neal - Newark To C.I.

featuring Keith Murray[Shaq]

before anyone gets upset

we're only sayin funkin'

f you n k i n

ah ha ha ha

ah ha ha ha
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.