Ruff Ryders - Weed, Hoes, Dough

I'm pushin for the single yo, c'mon
Yo lock the door, uh huh
Ya heard, uh, uh
C'mon, yeah
Y'all know who it is, or should I say what it is
Uh, uh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.