Ludacris - Some South Shit

[Ludacris]
Hell yeah, A-town, LUDA
Ahh, whoo!

She said she was a stripper but she wanted to rhyme
And if I gave her a deal she make her legs str...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.