Ruff Ryders - I'm A Ruff Ryder

Bab
I'm a Ruff Ryder
Hey
I'm a Ruff Ryder
Oh no no yeah yeah yeah
Mmmmm hmmmm yeah

Woke up one Sunday morning
At the crack of dawn and
My ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.