Ruff Ryders - Twisted Heat

[Swizz Beatz]
We know y'all out to drink 'til y'all throw up
We know y'all sittin' on 20's
We know y'all reppin' your hood
But how many y'all K...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.