Ruff Ryders - Gonna Be Somethin'

[Infrared]
Ruff Ryders, next generation, I.N.C. the empire

If you want Jacksons with a system that'll wake up the dead
With a truck full of birds...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.