Field Mob - It's Hell

Stay up Hold ya head up
It's hell in the streets boy
Hold your head young nigga
'Cause it's hell

I'm sittin' in the courtroom, stomach full of butter...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.