Field Mob - Bitter Broads (Interlude)

Gurl fuck that nigga, Sean, he ain't bout shit anyway
Allwayz with them bitch ass friends
I don't know why y'all fuckin' with his lame ass anywayz
Smo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.