Field Mob - Don't Want No Problems

Yeah, all in my face feelin' me
All in my face feelin' me

We was up in the club
Fillin' these with all the intention we sip of Hennessey
My friend an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.