Justin Quiles - Como Si Nah

Como si nada, baby
Yeih (Arcángel, pa)
¡Prra!
¡Auh!

¿Que cómo me siento?
Como Yankee con la "Gasolina" (-lina)
Juan Luis Guerra y "La Bilirru...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.